دروازه پرداخت معتبر
آی جیلبریک: فروشگاه آنلاین برنامه های سیدیا

دانلود فریمور های اپل


Device Version Build Signing Started Download
Apple TV 2G AppleTV2,1 7.1.2 11D258 YES 2014-09-03 دانلود
Apple TV 2G AppleTV2,1 6.1.4 10B809 YES 2013-06-14 دانلود
Apple TV 3 AppleTV3,1 6.1.4 10B809 YES 2013-06-14 دانلود
Apple TV 4 (2015) AppleTV5,3 11.0 15J381 YES 2017-09-10 دانلود
Apple TV 4 (2015) AppleTV5,3 10.2.2 14W756 YES 2017-07-16 دانلود
iPad 1 iPad1,1 5.1.1 9B206 YES 2012-04-27 دانلود
iPad 2 iPad2,1 9.3.5 13G36 YES 2016-08-20 دانلود
iPad 2 Cellular iPad2,2 9.3.5 13G36 YES 2016-08-20 دانلود
iPad 2 Cellular iPad2,3 9.3.5 13G36 YES 2016-08-20 دانلود
iPad 2 iPad2,4 9.3.5 13G36 YES 2016-08-20 دانلود
iPad Mini iPad2,5 9.3.5 13G36 YES 2016-08-20 دانلود
iPad Mini Cellular iPad2,6 9.3.5 13G36 YES 2016-08-20 دانلود
iPad Mini Cellular iPad2,7 9.3.5 13G36 YES 2016-08-20 دانلود
iPad 3 iPad3,1 9.3.5 13G36 YES 2016-08-20 دانلود
iPad 3 Cellular iPad3,2 9.3.5 13G36 YES 2016-08-20 دانلود
iPad 3 Cellular iPad3,3 9.3.5 13G36 YES 2016-08-20 دانلود
iPad 4 iPad3,4 10.3.3 14G60 YES 2017-07-15 دانلود
iPad 4 Cellular iPad3,5 10.3.3 14G60 YES 2017-07-15 دانلود
iPad 4 Cellular iPad3,6 10.3.3 14G60 YES 2017-07-15 دانلود
iPad Air iPad4,1 11.0 15A372 YES 2017-09-02 دانلود
iPad Air iPad4,1 10.3.3 14G60 YES 2017-07-15 دانلود
iPad Air Cellular iPad4,2 11.0 15A372 YES 2017-09-02 دانلود
iPad Air Cellular iPad4,2 10.3.3 14G60 YES 2017-07-15 دانلود
iPad4,3 iPad4,3 11.0 15A372 YES 2017-09-02 دانلود
iPad4,3 iPad4,3 10.3.3 14G60 YES 2017-07-15 دانلود
iPad Mini Retina iPad4,4 11.0 15A372 YES 2017-09-02 دانلود
iPad Mini Retina iPad4,4 10.3.3 14G60 YES 2017-07-15 دانلود
iPad Mini Retina Cellular iPad4,5 11.0 15A372 YES 2017-09-02 دانلود
iPad Mini Retina Cellular iPad4,5 10.3.3 14G60 YES 2017-07-15 دانلود
iPad Mini 2 (China) iPad4,6 11.0 15A372 YES 2017-09-02 دانلود
iPad Mini 2 (China) iPad4,6 10.3.3 14G60 YES 2017-07-15 دانلود
iPad Mini 3 Wifi iPad4,7 11.0 15A372 YES 2017-09-02 دانلود
iPad Mini 3 Wifi iPad4,7 10.3.3 14G60 YES 2017-07-15 دانلود
iPad Mini 3 Cellular iPad4,8 11.0 15A372 YES 2017-09-02 دانلود
iPad Mini 3 Cellular iPad4,8 10.3.3 14G60 YES 2017-07-15 دانلود
iPad Mini 3 China iPad4,9 11.0 15A372 YES 2017-09-02 دانلود
iPad Mini 3 China iPad4,9 10.3.3 14G60 YES 2017-07-15 دانلود
iPad Mini 4 (WiFi) iPad5,1 11.0 15A372 YES 2017-09-02 دانلود
iPad Mini 4 (WiFi) iPad5,1 10.3.3 14G60 YES 2017-07-15 دانلود
iPad Mini 4 (Cellular) iPad5,2 11.0 15A372 YES 2017-09-02 دانلود
iPad Mini 4 (Cellular) iPad5,2 10.3.3 14G60 YES 2017-07-15 دانلود
iPad Air 2 Wifi iPad5,3 11.0 15A372 YES 2017-09-02 دانلود
iPad Air 2 Wifi iPad5,3 10.3.3 14G60 YES 2017-07-15 دانلود
iPad Air 2 Cellular iPad5,4 11.0 15A372 YES 2017-09-02 دانلود
iPad Air 2 Cellular iPad5,4 10.3.3 14G60 YES 2017-07-15 دانلود
iPad6,11 iPad6,11 11.0 15A372 YES 2017-09-02 دانلود
iPad6,11 iPad6,11 10.3.3 14G60 YES 2017-07-15 دانلود
iPad6,12 iPad6,12 11.0 15A372 YES 2017-09-02 دانلود
iPad6,12 iPad6,12 10.3.3 14G60 YES 2017-07-15 دانلود
iPad Pro 9.7-inch (WiFi) iPad6,3 11.0 15A372 YES 2017-09-02 دانلود
iPad Pro 9.7-inch (WiFi) iPad6,3 10.3.3 14G60 YES 2017-07-15 دانلود
iPad Pro 9.7-inch (Cellular) iPad6,4 11.0 15A372 YES 2017-09-02 دانلود
iPad Pro 9.7-inch (Cellular) iPad6,4 10.3.3 14G60 YES 2017-07-15 دانلود
iPad Pro 12.9-inch (WiFi) iPad6,7 11.0 15A372 YES 2017-09-02 دانلود
iPad Pro 12.9-inch (WiFi) iPad6,7 10.3.3 14G60 YES 2017-07-15 دانلود
iPad Pro 12.9-inch (Cellular) iPad6,8 11.0 15A372 YES 2017-09-02 دانلود
iPad Pro 12.9-inch (Cellular) iPad6,8 10.3.3 14G60 YES 2017-07-15 دانلود
iPad7,1 iPad7,1 11.0 15A372 YES 2017-09-02 دانلود
iPad7,1 iPad7,1 10.3.3 14G60 YES 2017-07-15 دانلود
iPad7,2 iPad7,2 11.0 15A372 YES 2017-09-02 دانلود
iPad7,2 iPad7,2 10.3.3 14G60 YES 2017-07-15 دانلود
iPad7,3 iPad7,3 11.0 15A372 YES 2017-09-02 دانلود
iPad7,3 iPad7,3 10.3.3 14G60 YES 2017-07-15 دانلود
iPad7,4 iPad7,4 11.0 15A372 YES 2017-09-02 دانلود
iPad7,4 iPad7,4 10.3.3 14G60 YES 2017-07-15 دانلود
iPhone 3G iPhone1,2 4.2.1 8C148 YES 2010-11-18 دانلود
iPhone 3G iPhone1,2 4.1 8B117 YES 2010-09-03 دانلود
iPhone10,1 iPhone10,1 11.0 15A372 YES 2017-09-02 دانلود
iPhone10,2 iPhone10,2 11.0 15A372 YES 2017-09-02 دانلود
iPhone10,4 iPhone10,4 11.0 15A372 YES 2017-09-02 دانلود
iPhone10,5 iPhone10,5 11.0 15A372 YES 2017-09-02 دانلود
iPhone 3GS iPhone2,1 6.1.6 10B500 YES 2014-02-18 دانلود
iPhone 3GS iPhone2,1 4.1 8B117 YES 2010-09-03 دانلود
iPhone 4 GSM iPhone3,1 7.1.2 11D257 YES 2014-06-20 دانلود
iPhone 4 GSM 2012 iPhone3,2 7.1.2 11D257 YES 2014-06-20 دانلود
iPhone 4 CDMA iPhone3,3 7.1.2 11D257 YES 2014-06-20 دانلود
iPhone 4S iPhone4,1 9.3.5 13G36 YES 2016-08-20 دانلود
iPhone 5 GSM iPhone5,1 10.3.3 14G60 YES 2017-07-15 دانلود
iPhone 5 Global iPhone5,2 10.3.3 14G60 YES 2017-07-15 دانلود
iPhone 5C iPhone5,3 10.3.3 14G60 YES 2017-07-15 دانلود
iPhone 5C iPhone5,4 10.3.3 14G60 YES 2017-07-15 دانلود
iPhone 5S GSM iPhone6,1 11.0 15A372 YES 2017-09-02 دانلود
iPhone 5S GSM iPhone6,1 10.3.3 14G60 YES 2017-07-15 دانلود
iPhone 5S Global iPhone6,2 11.0 15A372 YES 2017-09-02 دانلود
iPhone 5S Global iPhone6,2 10.3.3 14G60 YES 2017-07-15 دانلود
iPhone 6+ iPhone7,1 11.0 15A372 YES 2017-09-02 دانلود
iPhone 6+ iPhone7,1 10.3.3 14G60 YES 2017-07-15 دانلود
iPhone 6 iPhone7,2 11.0 15A372 YES 2017-09-02 دانلود
iPhone 6 iPhone7,2 10.3.3 14G60 YES 2017-07-15 دانلود
iPhone 6S iPhone8,1 11.0 15A372 YES 2017-09-02 دانلود
iPhone 6S iPhone8,1 10.3.3 14G60 YES 2017-07-15 دانلود
iPhone 6S+ iPhone8,2 11.0 15A372 YES 2017-09-02 دانلود
iPhone 6S+ iPhone8,2 10.3.3 14G60 YES 2017-07-15 دانلود
iPhone SE iPhone8,4 11.0 15A372 YES 2017-09-02 دانلود
iPhone SE iPhone8,4 10.3.3 14G60 YES 2017-07-15 دانلود
iPhone 7 iPhone9,1 11.0 15A372 YES 2017-09-02 دانلود
iPhone 7 iPhone9,1 10.3.3 14G60 YES 2017-07-15 دانلود
iPhone 7+ iPhone9,2 11.0 15A372 YES 2017-09-02 دانلود
iPhone 7+ iPhone9,2 10.3.3 14G60 YES 2017-07-15 دانلود
iPhone 7 iPhone9,3 11.0 15A372 YES 2017-09-02 دانلود
iPhone 7 iPhone9,3 10.3.3 14G60 YES 2017-07-15 دانلود
iPhone 7+ iPhone9,4 11.0 15A372 YES 2017-09-02 دانلود
iPhone 7+ iPhone9,4 10.3.3 14G60 YES 2017-07-15 دانلود
iPod 2nd Gen iPod2,1 4.2.1 8C148 YES 2010-11-18 دانلود
iPod 2nd Gen iPod2,1 4.1 8B117 YES 2010-09-03 دانلود
iPod 3rd Gen iPod3,1 5.1.1 9B206 YES 2012-04-27 دانلود
iPod 3rd Gen iPod3,1 4.1 8B117 YES 2010-09-03 دانلود
iPod 4th Gen iPod4,1 6.1.6 10B500 YES 2014-02-18 دانلود
iPod 5th Gen iPod5,1 9.3.5 13G36 YES 2016-08-20 دانلود
iPod touch 6 iPod7,1 10.3.3 14G60 YES 2017-07-15 دانلود

وضعیت زنده فریمور های BETA اپل

Device Version Build Signing Started Download

خانه|استور|درخواست توییک|آنلاک فکتوری| دانلود فریمورهای اپل| وضعیت جیلبریک |قوانین و مقررات|درباره ما|ارتباط با ما

بات کلش آی مود گیم کوک مود

آنلاک فکتوری آیفون

banks logo

پشتیبانی 24ساعت تلفنی 09354225851

©تمامی حقوق این وب سایت و تمامی محتویات آن نزد آی جیلبرک محفوظ می باشد 2016-2012